REGULAMIN PROGRAMU AFILIACYJNEGO

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Program Afiliacyjny (zwany dalej „Programem”) organizowany jest przez CTDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Co. Spółka komandytowa (zwaną dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000320144 i jest realizowany w ramach działań marketingowych Organizatora, które to działania mają na celu promocję w sieci Internet organizowanych przez Organizatora Konkursów celem zwiększenia liczby osób, które wezmą w nich udział, a także promocję towarów i usług dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych.

   2. Niniejszy Regulamin Programu (zwany dalej „Regulaminem”) określa tryb i zasady przeprowadzania Programu, w szczególności zasady udziału w Programie, zasady przebiegu Programu, sposób informowania o Programie i jego warunkach, nagrody oraz rozpatrywania reklamacji.

   3. Fundatorem i wydającym nagrody jest Organizator.

   4. Ilekroć w Regulaminie zostanie użyte pojęcie:

    1. Dni robocze – oznacza to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

    2. Formularz – oznacza formularz zamieszczony na Stronie służący do zgłoszenia chęci przystąpienia do Programu;

    3. Konkurs – oznacza konkurs internetowy zamieszczony na stronie internetowej „najlepszenarynku.pl” organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w regulaminie do tego konkursu;

    4. Link – oznacza indywidualny dedykowany link, zawierający unikalny numer ID przypisany do imienia i nazwiska Partnera, służący do promowania przez danego Partnera wybranego Konkursu w sieci Internet za pośrednictwem mediów społecznościowych, blogów, vlogów itp., który za pomocą indywidualnego trackera umożliwi Organizatorowi śledzenie wyników każdego Partnera oraz sprawdzenie i zaraportowanie ilość dokonanych przez Partnera Poleceń, ilości Skutecznych Poleceń oraz czasu w jakim Osoba Polecana zarejestrowała się w Konkursie.

    5. Osoba Polecana – oznacza to osobę fizyczną, w stosunku do której Partner dokonał Polecenia i która najpóźniej w dniu zgłoszenia swego udziału w Konkursie:

     1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

     2. uzyskała pełnoletność,

     3. ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

     4. nie brała udziału w Konkursie;

    6. Partner – oznacza to osobę fizyczną, która zgłosiła osobiście chęć przystąpienia do Programu na zasadach określonych w Regulaminie, spełnia wszystkie określone w Regulaminie warunki przystąpienia do Programu i została zakwalifikowana do Programu przez Organizatora;

    7. Polecenie – oznacza to zachęcenie Osoby Polecanej przez Partnera do wzięcia udziału w Konkursie;

    8. Strona – oznacza stronę WWW o adresie: http://www.najlepszenarynku.pl/wspólpraca.

   5. Ilekroć w Regulaminie określany jest termin na dokonanie lub zaniechanie jakiejś czynności, uznaje się, że obejmuje on dni kalendarzowe (w tym m.in. dni wolne od pracy), chyba że z postanowienia Regulaminu wynika, że chodzi o Dni robocze.

   6. Organizator oświadcza, iż Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjna, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t. z późn. zm). Program jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

   1. Zakwalifikowana do Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu przesłania Zgłoszenia, o którym mowa w § 4 Regulaminu:

    1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

    2. uzyskała pełnoletność,

    3. ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

    4. nie jest członkiem władz lub przedstawicielem Organizatora oraz innych podmiotów biorących pośredni lub bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Programu ani członkiem jego najbliższej rodziny, tj. wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem, rodzicem małżonka lub osobą pozostającą z nią w stosunku przysposobienia;

    5. nie jest pracownikiem Organizatora lub wskazanych powyżej podmiotów, lub też osobą współpracującą z Organizatorem lub ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy – jeżeli pracownik ten lub osoba współpracująca, biorą lub brały bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Programu.

   2. Niespełnienie choćby jednego z warunków bycia Partnerem lub choćby jednego z warunków określonych w ust. 1 pkt 1-3 powyżej, jak również spełnienie choćby jednego z warunków określonych w ust. 1 pkt 4-5 powyżej, wyklucza możliwość przystąpienia do Programu, jak również żądania odbioru Nagrody.

  3. CZAS TRWANIA PROGRAMU

   1. Program rozpoczyna się dnia 30.10.2017 r. o godz. 1200 i będzie trwać aż do odwołania (dalej: „Czas Trwania Programu”), przy czym termin zakończenia Programu zostanie ogłoszony przez Organizatora na Stronie – na miesiąc przed planowanym zakończeniem Programu.

   2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia Czasu Trwania Programu już po ogłoszeniu terminu zakończenia Programu, jak również do czasowego zawieszenia Programu w związku z modernizacją lub przebudową systemów informatycznych Organizatora, w tym modernizacją lub przebudową Strony.

  4. ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

   1. Celem przystąpienia do Programu i stania się Partnerem należy w Czasie Trwania Programu wejść na Stronę i dokonać „Zgłoszenia” tj.:

    1. wypełnić wszystkie niezbędne pola Formularza poprzez podanie w odpowiednich rubrykach swoich danych osobowych i kontaktowych, tj.: imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu e-mail; oraz

    2. zapozna

    3. się z postanowieniami Regulaminu oraz zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na Stronie; oraz

    4. wyrazi

    5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Programu oraz w celach marketingowych Organizatora, polegających na promocji towarów i usług dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych, a także zgodę na kontakt telefoniczny lub na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej i otrzymywanie tą drogą od Organizatora informacji handlowych dotyczących usług lub towarów dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na Stronie; oraz

    6. zgłosić chęć przystąpienia do Programie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku na Stronie.

   2. Wszystkie warunki określone w ust. 2 powyżej muszą być spełnione łącznie.

   3. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w Czasie Trwania Programu. Za chwilę dokonania Zgłoszenia uważa się datę, godzinę i minutę wpływu Zgłoszenia do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Organizatora na potrzeby Programu.

   4. Nie jest dopuszczalne dokonanie więcej niż jednego Zgłoszenia przez tę samą osobę.

   5. W Programie nie biorą udziału i zostaną odrzucone przez Organizatora Zgłoszenia, które:

    1. są z jakichkolwiek przyczyn niekompletne, niepełne lub zniekształcone w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich odczytanie, weryfikację umieszczonych w nich danych, w szczególności niezawierające któregokolwiek z elementów wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu;

    2. zostały przesłane po zakończeniu Programu;

    3. zostały wygenerowane w sposób automatyczny lub masowy przez komputer lub inne urządzenie;

    4. naruszają dobre obyczaje;

    5. zawierają treści niezgodne z prawem, treści godzące w powszechnie uznane wartości, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące, nawołujące do przemocy, do nienawiści lub do nietolerancji na jakimkolwiek tle, lub propagujące tego rodzaju zachowania, treści erotyczne, treści przyjęte za obowiązujące normy obyczajowe;

    6. naruszają prawa Organizatora lub osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek jak również majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, w szczególności gdy tego rodzaju naruszenie jest już zgłoszonych roszczeń lub przedmiotem postępowania przed organem państwowym lub sądem;

    7. zawierają treści, elementy, materiały, które w sposób pośredni lub bezpośredni reklamowałyby lub przedstawiałyby osobę trzecią, jej hasło reklamowe, logo, znak towarowy lub inne prawa tego rodzaju; lub też

    8. nie byłoby zgodne z celem Programu;

    9. nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

   6. W Programie można brać udział wyłącznie osobiście. Dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich stanowić będzie naruszenie Regulaminu i skutkować będzie odrzuceniem Zgłoszenia lub wykluczeniem Partnera z Programu.

   7. W przypadku pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia Organizator prześle Partnerowi Link. Z chwilą otrzymania Linku osoba, która dokonała Zgłoszenia staje się Partnerem.

   8. To czy dane Zgłoszenie spełnia opisane w Regulaminie warunki dopuszczenia do Programu, w szczególności te wymienione w ustępach niniejszego paragrafu, należy do wyłącznej oceny Organizatora. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do sprawdzania i monitorowania czy poszczególne Zgłoszenia spełniają te warunki, zarówno na etapie przyjmowania Zgłoszeń, w Czasie Trwania Programu, jak i po zakończeniu Programu a przed wydaniem Nagrody.

   9. Dokonanie Zgłoszenia na zasadach określonych powyżej oznacza zgodę na przystąpienie do Programu na zasadach określonych w Regulaminie oraz powstanie po stronie Partnera zobowiązania do przestrzegania postanowień Regulaminu.

  5. ZADANIE PARTNERA

Zadaniem Partnera jest dokonywanie w Czasie Trwania Programu Poleceń w stosunku do Osób Polecanych w celu promocji Konkursu lub Konkursów.

  1. OBOWIĄZKI PARTNERA

   1. Partner ma obowiązek dokonywać Poleceń w sposób godny i nienachalny, tak aby dbać o dobrą opinię Organizatora w sieci Internet, oraz budować zaufanie do Organizatora lub jego partnerów handlowych.

   2. Partner ma ponadto obowiązek dokonywać Poleceń w stosunku do osób istniejących o prawdziwych danych osobowych.

   3. Zabronione jest dokonywanie Poleceń do osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymanie (tzw. spamowanie). Partner ponosi odpowiedzialność w przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną do osób które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).

   4. Partner nie może przesyłać w związku z Programem treści zabronionych przez prawo lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, a dotyczących Organizatora lub jego partnerów handlowych.

  2. NAGRODY

   1. Za każde skuteczne Polecenie – tj. takie, na skutek którego Osoba Polecana wzięła udział w Konkursie, przy założeniu, że Link doprowadził bezpośrednio do rejestracji Osoby Polecanej w Konkursie (tzw. model „last click”), i które miało miejsce w Czasie Trwania Programu – przyznawany będzie Partnerowi 1 (jeden) punkt.

   2. Punkty nie przysługują w przypadkach określonych w § 8 ust. 1 pkt 3-5 Regulaminu, jak również w przypadku wykluczenia Partnera z Programu.

   3. Punkty przyznane Partnerowi w Czasie Trwania Programu ważne będą w Czasie Trwania Programu oraz przez kolejne 30 dni od dnia zakończenia Programu.

   4. Partner może wymieniać punkty na Nagrody w postaci sprzętów elektronicznych, gadżetów do telefonów, lub kart przedpłaconych do różnych punktów. Katalog Nagród określający rodzaje Nagród, ich wartości, jak również ilość punktów koniecznych do wymiany na daną Nagrodę stanowi załącznik do Regulaminu.

   5. Celem wyboru Nagrody, Partner zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem i wskazać mu, którą Nagrodę wybiera.

   6. Wraz z oświadczeniem o wyborze Nagrody Partner zobowiązany jest przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego Urzędu Skarbowego należnego podatku, pod rygorem utraty prawa do odbioru Nagrody, która pozostaje w takim przypadku do dyspozycji Organizatora. Partner zobowiązuje się do przekazania następujących danych: nr PESEL, nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, kraj, województwo, powiat, gmina, ulica i nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta.

   7. Wartość brutto Nagrody wybranej przez Partnera, powiększona zostanie każdorazowo o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu uzyskania Nagrody w Programie, która to dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na rzecz Partnera, lecz zostanie przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu przyznania Nagrody w Programie – na co Partner niniejszym wyraża zgodę.

   8. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi należny zryczałtowany podatek dochodowy od Nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego.

   9. Po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej, Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przesłania przez Partnera danych, o których mowa w ust. 4 powyżej, prześle Nagrodę do Partnera kurierem na adres wskazany przez Partnera.

   10. Odpowiedzialność za poprawność danych korespondencyjnych ponosi wyłącznie Partner.

   11. Organizator wyklucza możliwość:

    1. przeniesienia prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej;

    2. wypłacenia równowartości Nagrody;

    3. rezygnacji z części Nagrody, przy czym w przypadku złożenia takiego oświadczenia przez Partnera uważa się że zrezygnował on z całości Nagrody.

   12. W przypadku rezygnacji przez Partnera z Nagrody pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.

  3. WYKLUCZENIE Z PROGRAMU

   1. Organizator ma prawo wykluczyć Partnera z Programu w razie uznania, że:

    1. Zgłoszenie nie spełniało od samego początku, nie spełnia lub przestało spełniać opisane w Regulaminie warunki zakwalifikowania do Programu;

    2. Partner poprzez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie narusza dobre imię Organizatora lub jego partnerów handlowych;

    3. Osoba Polecona przez Partnera nie wiedziała o Poleceniu lub o wzięciu przez nią udziału w Konkursie, lub też jej dane osobowe zostały wykorzystane bez jej wiedzy, zgody, lub sprzecznie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

    4. Osoba Polecona przez Partnera nie istniała lub jej dane osobowe były nieprawdziwe;

    5. miało miejsce zgłoszenie fałszywych danych osobowych lub jakiekolwiek inne działanie zmierzające bezpośrednio lub pośrednio do wyłudzenia Nagrody

    6. Partner naruszył jakiekolwiek inne postanowienie Regulaminu.

   2. Organizator ma przy tym prawo kontaktować się celem uzyskania od Partnera wyjaśnień co do działalności Partnera budzących wątpliwości pod kątem ich zgodności z Regulaminem.

   3. Cofnięcie akceptacji Regulaminu lub zgód na przetwarzanie danych osobowych, jak również zaistnienie jednego z warunków określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 lub 3 Regulaminu – w Czasie Trwania Programu, jak również w okresie 30 dni po jego zakończeniu (bez względu na formę w jakiej ten brak lub cofnięcie zostały wyrażone), równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w Programie i będzie skutkować natychmiastowym i nieodwołalnym wykluczeniem z Programu.

   4. Wykluczenie Partnera z udziału w Programie powoduje utratę zebranych dotychczas punktów, a także prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań, opisanych w niniejszym Regulaminie.

  4. DANE OSOBOWE

   1. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Partner niniejszym wyraża zgodę na:

    1. przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, adresu korespondencyjnego:

     1. w celu przeprowadzenia Programu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Partnera związanych wydaniem Nagrody;

     2. w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej; a także

     3. w celach marketingowych Organizatora, polegających na promocji Konkursów oraz towarów i usług dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych, również po zakończeniu Programu.

   2. Poprzez dokonanie Zgłoszenia Partner wyraża zgodę na:

    1. kontakt i otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych dotyczących usług lub towarów dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych na podany w Formularzu numer telefonu w celach handlowych i marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U.2016.1489 j.t. z późn. zm.).

    2. kontakt i otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych dotyczących usług lub towarów dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2016.1030 j.t. z późn. zm.).

   3. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t., z późn. zm.) jest CTDP Sp. z o. o. & Co. Sp. k. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000320144.

   4. Partnerzy mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Programie i odbioru Nagrody.

  5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

    1. za nieprzestrzeganie przez Partnera postanowień Regulaminu, w szczególności gdy Zgłoszenie naruszać będzie wymogi określone w § 4. Regulaminu;

    2. za nieterminowe przesłanie Zgłoszenia Programowego, również w przypadku gdy Zgłoszenie Programowe nie wpłynęło do Organizatora lub wpłynęło z opóźnieniem z przyczyn niezależnych od Organizatora;

    3. za wszelkie braki w Zgłoszeniu Programowym spowodowane:

     1. niezachowaniem wymogów Regulaminu;

     2. ustawieniami (konfiguracją) urządzeń, z których Uczestnik korzystał przesyłając lub tworząc Zgłoszenie Programowe; dotyczy to również ustawień dostawców Internetu, z usług których korzystał Uczestnik przy przesyłaniu Zgłoszenia Programowego;

    4. za wszelkiego rodzaju szkodę majątkową lub niemajątkową powstałą po stronie Uczestnika lub osoby trzeciej w związku z wzięciem przez Uczestnika udziału w Programie lub w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem Nagrody;

    5. za opóźnienia lub jakiekolwiek ograniczenia w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora;

    6. za nieodebranie Nagrody przez Uczestnika w sposób określony w Regulaminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

   2. Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia z tytułu odrzucenia Zgłoszenia Programowego lub z tytułu wykluczenia z Programu.

   3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie Programowe będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

   4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Programie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Programowego lub Utworu w jakikolwiek sposób opisany w Regulaminie.

   5. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wartości Nagrody, do której jest on uprawniony zgodnie z Regulaminem.

   6. Organizator zastrzega sobie przy tym prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu jakiejkolwiek szkody powstałej w związku z naruszeniem przez Uczestnika Regulaminu.

  6. REKLAMACJE

   1. Każdy Partner, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ma prawo do złożenia reklamacji na przebieg Programu.

   2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres CTDP Sp. z o. o. & Co. Sp. k., ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń.

   3. Reklamacja powinna:

    1. zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania; oraz

    2. zostać zgłoszona w Czasie Trwania Programu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Programu.

   4. Reklamacje nie spełniające wymogów określonych w ust. 2-3 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. Za datę zgłoszenia reklamacji uważa się datę doręczenia listu poleconego do siedziby Organizatora.

   5. Reklamacja rozpatrywana będzie przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych od dnia jej otrzymania. O efektach postępowania reklamacyjnego i podjętej decyzji co do reklamacji Organizator powiadomi Partnera, który złożył reklamację, listem poleconym wysłanym na wskazany przez Partnera adres, w terminie 10 (dziesięciu) Dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia.

   6. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

   7. Partner będący konsumentem może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Wszelkie informacje dotyczące Programu zawarte w jakichkolwiek innych dokumentach lub materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają wyłącznie charakter posiłkowy.

   2. W sprawach związanych z Programem, stosowaniem lub interpretacją postanowień Regulaminu należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem CTDP Sp. z o. o. & Co. Sp. k., ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń lub adresem e-mail: marketing@ctdp.pl.

   3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na Fanpage’u oraz na Stronie.

   4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Programu bez konieczności poinformowania o tym Partnerów. Organizator zobowiązuje się przy tym, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Partnerów oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Programie. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu jego opublikowania na Stronie.

   5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

   6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

   7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Programu.